PROČ PRÁVĚ IVP&R? (podrobněji)

Stát je instituce, která musí sloužit lidu, spravedlnosti, svobodě, nenásilí a míru. Není člověka nad lidem. Nad lidem je jen zákon vzniklý volenou a odvolatelnou službou zákonodárnou, vynucovaný službou výkonnou, a souzený službou soudní. Tyto 3 moci (služby) musí u ústavy spolupracovat, ale musí také z ústavy být na sobě nezávislé, čili musí být ortogonální.

Smyslem státu je usnadňovat spolupráci a ulehčovat život slušným, svobodným, občanům. Pojem "vláda" je zastaralý a měl by být nahrazen pojmem "služba". Svobodnému národu "vládne" jen zákon, nikoliv lidé. Hlavním posláním státu je chránit svobodný život každého občana a jeho soukromý majetek. Společný majetek občanů (silnice, dálnice, letiště, voda, vítr, vzduch atd.) je rovněž soukromým majetkem každého občana, rovným dílem, tedy momentálně zhruba *10EXP-7. Proto i vlast a tedy i stát je rovněž soukromým majetkem každého občana rovným dílem a každý občan by měl ve vlastním zájmu o tento majetek průběžně pečovat. Společný majetek musí sloužit všem občanům stejně. Všichni občané jsou si zcela rovni před zákonem, včetně volených / odvolatelných politických zastupitelů a úředních správců se svěřenou pravomocí uplatňovat moc nad lidem, skrze zákony.

Občané, vlastnící sebe, svůj soukromý i společný majetek, vlast a stát, musí mít právo nejen volit a odvolávat zastupitele, funkcionáře, mocné úředníky, ale i průběžně kontrolovat jejich činnost a mít právo a možnost omezovat správu, rozpočty i moc státu. Zejména hlídat transparentní rozpočty/účty správy/moci je zcela nezbytné. Stát není a nikdy nesmí být žádný "soukromý podnik" jen úzké, samozvané pseudoelity! Stát musí, jakožto všemi občany placená služba, přednostně chránit životy a soukromý majetek všech občanů, podle zákonů. Jen díky platným zákonům je moc i násilí státu (je-li v souladu se zákony) legitimní i legální. Třeba i s použitím násilí, nebo hrozbou násilí, proti kriminálníkům a nájezdníkům, není-li jiná možnost. Není a nesmí být žádný člověk nad lidem. Nikdo nám není ani první "pán", ani první "dáma". Suverénem z ústavy je pouze lid. Stát má a musí bránit nezákonné zvůli. Proto všechny moci a správy (služby) nad občany musí být průběžně pod neustálou veřejnou občanskou kontrolou s možností odvolávání osob a s možností referend proti zákonům, smlouvám, institucím i osobám.

Volby pomocí internetu (IVP&R) by tedy umožňovaly:

a) Zcela svobodný a transparentní výběr kandidátů, nepředfiltrovaný stranami a hnutími
b) Výběr kandidátů podle jejich dobré pověsti, názorům, kvalifikace, schopností, zásluh atd.
c) Individuální zodpovědnost zvolených mocných za své činy, včetně trestně-právní
d) Volit a odvolávat širší spektrum zástupců (funkcionářů) správy/moci
e) Omezení vlivu zájmových skupin a mafií na správu, moc, rozpočty a přerozdělování
f) Jednoduchost, průhlednost, jasnost a srozumitelnost všech voleb správy/moci
g) Vyloučení ovlivnitelného lidského faktoru a manipulací s hlasy při volbách
h) Snadné a pohodlné odvolávání zástupců/funkcionářů správy/moci, kteří selhali
i) Referenda proti zákonům, smlouvám, institucím a osobám správy/moci
j) Trvalé omezování rozpínavosti byrokracie a nákladů na ni přímo občany, nebo z ústavy
k) Vetování připravovaných špatných zákonů, NV, vyhlášek, smluv atd. přímo občany
l) Podmínka účinnosti IVP&R: Z ústavy omezení shora druhu i velikosti daní, poplatků, emisí peněz, kolektivních dluhů, rozpočtů, svévolného a vždy nespravedlivého násilného přerozdělování, dotování, i když často i dobře zamýšleného atd.

Pokračovat do celého znění.